عمر مفید اسکنرها
بر ای استفاده بهینه از دستگاهای چند کاره آنها را در حالت آماده بکار یا standby قرار دهید تا عمر مفید اسکنرهای دستگاها بیشتر شوند.
دستگاه های لیزری رنگی 1215 و 1515
در مورد دستگاه های لیزری رنگی جدید مانند 1215 و 1515 حتی المقدور از بکار بردن کارتریجهای تقلبی یا شارژی امتاع کنید زیرا موجب جابجایی رنگها در پرینت میشوند.
دستگاهای جوهر افشان 7000 و 6500
در مورد دستگاهای جوهر افشان مانند 7000 و 6500 از تانک یا همان کارتریجهای تقلبی استفاده نکنید زیرا عمر هد دستگاهرا بشدت کاهش و هزینه زیادی را تحمیل میکند.
دستگاهای جوهر افشان
در هر صورتی از دستگاهای جوهر افشان هفته ای یکبار پرینت گرفته شود تا از خشک شدن هد و یا کارتریج جلوگیری شود.
دقت در کاغذهای استفاده شده
حتی المقدور از کاغذهای استفاده شده برای پرنت استفاده نشود و یا در صورت اجبار کاغذها بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که کاغذ با لبه تا خورده و یا کاغذ با منگنه و کلیپس کاغذ و یا هرگونه جسم خارجی داخل دستگاه نشود.